[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

28151: Vedrine (announce): Books & Manuscripts in Haitian Creole/English (free on line) (fwd)
From: E Vedrine <evedrine@hotmail.com>


Books & Manuscripts in Haitian Creole/English (free on line)


(by E. W. VEDRINE)

1. Haitian Creole D-base: Haiti Progrès (2004) (pdf, 178 KB)
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/progres.pdf
Bazdone kreyòl: Haiti Progrès (2004) (pdf, 178 KB)

2. Haitian Creole D-Base: Writings By Emanuel W. Vedrine ( Part I) (pdf, 259 KB)
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/ev-hc-d-base.pdf
Bazdone kreyòl: Ekri Emanuel W. Vedrine ( Part I) (pdf, 259 KB)

3. Kreyòl Lesson for beginners: An introduction to Haitian Creole. (pdf, 64 KB)
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/kreyol.pdf
Leson Kreyòl pou debitan: Entwodiksyon a Kreyòl Ayisyen

4. Ide pou kreye yon 'High School Ayisyen' prive nan Boston (pdf, 240 KB).(deba)
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/idepou.pdf
Ideas to found a private Haitian High School in Boston (debate)

5. Men l anlè a l ap vini (pdf, 54 KB) (istwa kout)
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/anle.pdf
He is in the air coming (short story)

6. Petit lexique du créole haïtien (pdf (174 KB)
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/lexique.php
(Dictionarary / Diksyonè)

7. Sezon sechrès Ayiti (en pdf, 285 KB). (roman)
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/sezon.pdf
Season of drought in Haiti (novel)

8. Summary of E. W. Vedrine’s complete works, including works on
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/summary.php
Rezime Zèv Konplè E. W. Vedrine, enkli zèv sou kreyòl ayisyen
(1992-2005)

9. 100 Kesyon ak Repons pou Ekzamen Sitwayènte Amerikèn (pdf, 55 KB).
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/sitwayente.pdf
100 Questions and Answers for the U.S Citizenship' Exam

Courtesy
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.Box 255110 - Boston, MA. 02125-5110(USA)
evedrine@hotmail.com, e_vedrine@hotmail.com